Radar - list

Søg fonde

Resultater: 115 fondeAlfabetisk / Kronologisk / Prioriteret

GI kan yde tilskud til projekter, forsøg og initiativer inden for byøkologi, byplanlægning, byfornyelse, boligforbedring og istandsættelse af den ældre boligmasse.

Projekterne kan have forskellige tilgange, såsom:

 • Udvikling af ny viden gennem anvendelsesorienteret forskning
 • Værktøjer til bedre renovering og vedligehold af ejendomme herunder tjeklister, beregningsværktøjer, pc-programmer, interaktive hjemmesider samt nye og/eller forbedrede byggeprodukter eller -processer.
 • Formidling til professionelle i branchen og ikke professionelle brugere. Dette rummer også formidling i form af fx filmklip og 3D-visualiseringer samt kurser/seminarer.

GI er stiftet i 1967 som en del af boligreguleringsloven og har til formål at bidrage til bedre boliger, bygninger og byer. Fonden yder tilskud efter boligreguleringslovens § 61 til fornyelse af ældre bydele.

Bemærkninger
Der er ingen formel ansøgningsform, så det anbefales at indsende et gennemarbejdet projektforslag. På GIs website er der listet en række spørgsmål, som det forventes, at ansøgningen besvarer eller forholder sig til.

 

 

Deadline

Løbende

Tema

Arkitektur, Byggeteknik, Energi, Miljø, Netværk, Samfundsforhold, Sundhed, Teknologi

Innovationstype

Produkt, Proces, Samarbejde - ekternt

Stadie

Forskning, Udvikling og Innovation, Markedsintroduktion

Støttetype

Tilskud/støtte/legat

Ansøger

Offentlige institutioner, Private virksomheder

Samlede projekt størrelse

Under 1 mio., 1 - 5 mio

Administration

Grundejernes investeringsfond

Link til fonden

Grundejernes Investeringsfond (GI)
Du har nu X tegn tilbage.
› Tilføj kommentar

Adgang til Risikovillig kapital er rettet mod sunde, europæiske virksomheder, der har problemer med at rejse kapital på det frie marked.
Horizon 2020 letter virksomhedernes adgang til risikovillig kapital, da man fra EU's side ønsker at adressere en generel mangel på villighed til at investere i og udlåne midler til forskning og udvikling. Dette gøres gennem to instrumenter: en lånefacilitet og en venturekapital(equity)-facilitet.

 • Lånefaciliteten tilbyder lån til finansiering af risikofyldte, langsigtede projekter. Faciliteten kendes fra EU's rammeprogram, FP7 som Risk Sharing Financial Facility (RSFF).
 • Venturekapital-faciliteten (såkaldt egenkapitalfacilitet) skal sikre adgang til risikovillig kapital. Faciliteten er ny i Horizon 2020.

Venturekapital-faciliteten retter sig udelukkende til SMV'er, specifikt innovative SMV'er, der arbejder med et endnu ikke-markedsparat produkt. Lånefaciliteten er åben for alle typer virksomheder, men vil have et særligt SMV-vindue, der tilbyder lån på betingelser tilpasset SMV'ers særlige behov. Med dette SMV fokus er det intentionen, at der i nogle tilfælde kan skabes et samspil mellem Access to Risk Finance og SMV-instrumentet. I tilfælde, hvor det vurderes relevant, vil Access to Risk Finance-faciliteten kunne tage over, hvor SMV-instrumentets tredje og sidste fase slutter. På den måde vil den fungere som en de facto fjerde fase i SMV-instrumentet.

For at ansøge om deltagelse - altså midler - skal en given virksomhed henvende sig hos en såkaldt formidler (intermediary); en national bank eller investeringsfond, der samarbejder med EIF og/eller EIB.

Samlet afsætter Horizon 2020 ca. 2,6 milliarder euro til Access to Risk Finance (for periode 2014-2020). Midlerne vil blive administreret af den Europæiske Investeringsfond (EIF) og den Europæiske Investeringsbank (EIB), der skal implementere faciliteten.


Deadline

Løbende

Tema

Arkitektur, Byggeteknik, Energi, Fødevare, Infrastruktur, Kultur, Miljø, Netværk, Sundhed, Teknologi, Vækst

Innovationstype

Produkt, Proces, Organisation - internt, Samarbejde - ekternt

Stadie

Udvikling og Innovation, Markedsintroduktion

Støttetype

Lån

Ansøger

Private virksomheder

Samlede projekt størrelse

Over 5 mio.

Administration

Styrelsen for Forskning og Innovation

Link til fonden

Horizon 2020 - Adgang til Risikovillig kapital
Du har nu X tegn tilbage.
› Tilføj kommentar

Det Europæiske Forskningsråd (ERC) yder tilskud til internationale, banebrydende forskningsprojekter af videnskabelig topkvalitet inden for alle forskningsområder og emner.

Talentfulde europæiske forskere fra hele verden kan opnå støtte til at gennemføre excellent forskning af allerhøjeste videnskabelig kvalitet. Der kan søges støtte til forskningsprojekter inden for alle videnskabelige områder og emner, som kan bidrage til forskningsmæssige gennembrud for Europa. Den videnskabelige kvalitet er det eneste evalueringskriterium for støtten. Der kan opnås støtte i op til fem år.

Delprogrammet består af en række forskellige bevillingstyper:

 • Starting Grant
 • Consolidator Grant
 • Advanced Grant
 • Proof of Concept

Med de forskellige bevillingstyper følger en række krav til ansøger. Dem kan du læse mere om ved at følge linket til ordningens hjemmeside.

Bemærkninger
Programmet er åbent for alle forskere fra hele verden, men det er et krav, at forskningen gennemføres i et EU-medlemsland eller et associeret land.  
Opslag og indkaldelse af ansøgninger bliver løbende offentliggjort af Uddanneleses- og Forskningsministeriet.

Programmet er et delprogram i Horizon 2020 og administreres af Det Europæiske Forskningsråd og Europa-Kommissionen.

 


Deadline

Løbende

Tema

Arkitektur, Byggeteknik, Energi, Fødevare, Infrastruktur, Kultur, Miljø, Netværk, Samfundsforhold, Sundhed, Teknologi, Vækst

Innovationstype

Produkt, Proces, Organisation - internt, Samarbejde - ekternt

Stadie

Forskning, Udvikling og Innovation

Støttetype

Tilskud/støtte/legat

Ansøger

Offentlige institutioner, Private virksomheder

Samlede projekt størrelse

Over 5 mio.

Administration

Styrelsen for Forskning og Innovation

Link til fonden

Horizon 2020 - Det Europæiske Forskningsråd (ERC)
Du har nu X tegn tilbage.
› Tilføj kommentar

Europa skal være et endnu mere attraktivt sted for de allerbedste forskere, så vi tiltrækker og fastholder talent og viden. Programmet går også under navnet Marie Skłodowska-Curie Actions.

Programmet er åbent for forskere og personer inden for innovation, for universiteter, forskningsinstitutioner, forskningsinfrastrukturer og virksomheder fra alle lande. Der er særlig fokus på, at virksomheder, især små og mellemstore virksomheder (SMV’er) deltager.

Programmet består af en række individuelle aktioner:

 • Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Networks (ITN),
 • Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships (IF),
 • Marie Skłodowska-Curie Co-funding of regional, national and international programmes (COFUND),
 • European Researchers’ Night (NIGHT),
 • Transnational cooperation among Marie Skłodowska-CurieNational Contact Points (NCP),
 • Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange (RISE).
Du kan læse uddybende om aktionerne på linket til ordningen.
 
Bemærkninger

Der er typisk ét opslag og én ansøgningsfrist pr. aktion pr. år. De første opslag blev offentliggjort den 11. december 2013 med frister i 2014. Se opslag og frister på:

Programmet er et delprogram i Horizon 2020 og administreres af Europa-Kommissionen


Deadline

Løbende

Tema

Arkitektur, Byggeteknik, Energi, Fødevare, Infrastruktur, Kultur, Miljø, Netværk, Samfundsforhold, Sundhed, Teknologi, Vækst

Innovationstype

Produkt, Proces, Organisation - internt, Samarbejde - ekternt

Stadie

Forskning, Udvikling og Innovation

Støttetype

Tilskud/støtte/legat

Ansøger

Offentlige institutioner, Private virksomheder

Samlede projekt størrelse

Over 5 mio.

Administration

Styrelsen for Forskning og Innovation

Link til fonden

Horizon 2020 - Forskermobilitet og uddannelse (Marie Skłodowska-Curie Actions)
Du har nu X tegn tilbage.
› Tilføj kommentar

Visionen er at skabe bedre forskningsintrastruktur og bedre adgang til infrastruktur som laboratorier og dyre faciliteter.

Programmet har til formål at:

 • Give adgang for alle europæiske forskere til forskningsinfrastrukturer, som findes i de enkelte medlemslande
 • Undgå duplikering af indsats og at koordinere og rationalisere brugen af forskningsinfrastrukturer
 • Igangsætte best practice, udvikle interoperabilitet af faciliteter og ressourcer og udvikle uddannelse af næste generation af forskere
 • Forbinde nationale forskningsmiljøer og øge kvaliteten af forskning og innovation
 • Hjælpe til med at samle ressourcer med henblik på, at EU også kan etablere og administrere infrastrukturer på globalt niveau.
Programmet er åbent for institutioner fra EU og associerede stater og forskere fra hele verden.

Bemærkninger

De første opslag blev offentliggjort den 11. december 2013 med frister i 2014. Se opslag og frister på:

Programmet er et delprogram i Horizon 2020 og administreres af Europa-Kommissionen

 


Deadline

Løbende

Tema

Netværk

Innovationstype

Proces, Organisation - internt, Samarbejde - ekternt

Stadie

Forskning, Udvikling og Innovation

Støttetype

Tilskud/støtte/legat

Ansøger

Offentlige institutioner

Samlede projekt størrelse

Over 5 mio.

Administration

Styrelsen for Forskning og Innovation

Link til fonden

Horizon 2020 - Forskningsinfrastruktur
Du har nu X tegn tilbage.
› Tilføj kommentar

FET støtter pionerforskning med høj risiko, som har et stort, langsigtet teknologisk eller samfundsmæssigt potentiale. FET beskrives ofte som en stifinder for fremtidig forskning i banebrydende nye teknologier, der kan øge Europas globale industrielle og teknologiske konkurrenceevne.

Universiteter, andre forskningsinstitutioner (fx GTS-institutter), små og mellemstore virksomheder (SMV'er) og store virksomheder. Programmet kan også være relevant for statslige, regionale og lokale myndigheder, hospitaler, interesseorganisationer, brancheorganisationer og professionshøjskoler.

Da de udforskede teknologier under FET-programmet ofte er på et meget tidligt stadie og har en lang modningsproces til anvendelse/markedet, er det kun en relativt lille andel af midlerne, der forventes at gå til virksomheder.

Programmet har tre hovedområder: 

 • FET Open støtter forskning i visionær teknologi inden for alle teknologiområder.
 • FET-Proactive støtter forskning i visionær teknologi inden for på forhånd udvalgte områder. I arbejdsprogrammet for 2014-15 drejer mulighederne sig eksempelvis om "Exascale High Performance Computing" og "Quantum Simulation".  
 • FET Flagships er store, videnskabsdrevne forskningsinitiativer. Der er i øjeblikket to igangværende FET-Flagship-projekter, som blev udvalgt i januar 2013: Graphene og HumanBrainProject. Det drejer sig om både store og meget langvarige projekter med en bred deltagerkreds. Det forventes, at hvert flagskib vil have et budget på op mod 50 millioner euro pr. år i en ti-årig periode.
Bemærkninger

Opslag og indkaldelse af ansøgninger bliver løbende offentliggjort af Uddanneleses- og Forskningsministeriet i 2014 0g 2015.
Programmet er et delprogram i Horizon 2020 og administreres af FET og Europa-Kommissionen.


Deadline

Løbende

Tema

Arkitektur, Byggeteknik, Energi, Fødevare, Infrastruktur, Miljø, Netværk, Samfundsforhold, Sundhed, Teknologi

Innovationstype

Produkt, Proces, Organisation - internt, Samarbejde - ekternt

Stadie

Forskning, Udvikling og Innovation

Støttetype

Tilskud/støtte/legat

Ansøger

Offentlige institutioner, Private virksomheder

Samlede projekt størrelse

Over 5 mio.

Administration

Styrelsen for Forskning og Innovation

Link til fonden

Horizon 2020 - Fremtidige og fremspirende teknologier (FET)
Du har nu X tegn tilbage.
› Tilføj kommentar

SMV-instumentet skal gøre det lettere for SMV’er at omsætte idéer til markedsparate kommercielle produkter. Vejen fra tegnebræt til marked skal være kortere og mere simpel for europæiske virksomheder. Det er dog vigtigt, at virksomhedens idé og projekt bidrager med merværdi til Europa den såkaldt European Added Value.

Der kan søges midler til tre forskellige faser, som hver repræsenterer et stadie i innovationsprocessen.

Første fase:

 • Konceptudvikling og forundersøgelse af idéens kommercielle og tekniske potentiale.
 • Tilskud: 50.000 euro
 • Varighed: Cirka 6 måneder.

Anden fase

 • Demonstration, miniaturemodellering, prototypeudvikling og test af produktet og/eller idéen.
 • Tilskud: 0,5-2,5 millioner euro. Tilskuddet dækker op til 70 % af udgifterne.
 • Varighed: Cirka 12-24 måneder.

Tredje fase

 • Støtte til endelig markedsforberedelse og kommercialisering af idé eller produkt.
 • Tilskud: Der ydes ikke økonomisk støtte, men gratis rådgivning. Det kan f.eks. være rådgvining i forbindelse med SMV’ens patentansøgning eller møder med potentielle långivere og/eller investorer.
 • Varighed: Ingen krav til varighed.

Bemærkninger

Aktuelle opslag kan se på:

Programmet er et delprogram i Horizon 2020 og administreres af Europa-Kommissionen.


Deadline

Løbende

Tema

Arkitektur, Byggeteknik, Energi, Fødevare, Infrastruktur, Kultur, Miljø, Netværk, Sundhed, Teknologi, Vækst

Innovationstype

Produkt, Proces, Organisation - internt, Samarbejde - ekternt

Stadie

Udvikling og Innovation, Markedsintroduktion

Støttetype

Tilskud/støtte/legat

Ansøger

Private virksomheder

Samlede projekt størrelse

Under 1 mio., 1 - 5 mio, Over 5 mio.

Administration

Europa-Kommissionen

Link til fonden

Horizon 2020 - Innovation i små og mellemstore virksomheder
Du har nu X tegn tilbage.
› Tilføj kommentar

Visionen er, at Europa bliver globalt førende inden for en række strategiske vækstteknologier.

LEIT støtter forskning, udvikling og demonstration inden for en række tværgående og strategiske teknologier, der understøtter fremskridt inden for et bredt spektrum af samfundsmæssige udfordringer.

Fokus er på en række vækstteknologier som mikro- og nanoteknologi, elektronik, fotonik, bioteknologi, avancerede materialer og avancerede produktionsprocesser, informations- og kommunikationsteknologi (IKT) og rumfart. De højteknologiske projekter skal bidrage til, at Europa bliver globalt førende på disse områder, og skal styrke erhvervslivets konkurrenceevne og produktivitet.

Universiteter, andre forskningsinstitutioner (fx GTS-institutter), små- og mellemstore virksomheder (SMV'er) og store virksomheder. Programmet kan også være relevant for statslige, regionale og lokale myndigheder, hospitaler, interesseorganisationer, brancheorganisationer og professionshøjskoler.

Bemærkninger
De første opslag blev offentliggjort den 11. december 2013 med frister i 2014. Se opslag og frister på:

Programmet er et delprogram i Horizon 2020 og administreres af Europa-KommissionenDeadline

Løbende

Tema

Arkitektur, Byggeteknik, Energi, Fødevare, Infrastruktur, Miljø, Netværk, Sundhed, Teknologi, Vækst

Innovationstype

Produkt, Proces, Organisation - internt, Samarbejde - ekternt

Stadie

Forskning, Udvikling og Innovation

Støttetype

Tilskud/støtte/legat

Ansøger

Offentlige institutioner, Private virksomheder

Samlede projekt størrelse

Over 5 mio.

Administration

Styrelsen for Forskning og Innovation

Link til fonden

Horizon 2020 - Lederskab inden for støtte- og industriteknologier (LEIT)
Du har nu X tegn tilbage.
› Tilføj kommentar