Radar - list

Søg fonde

Resultater: 108 fondeAlfabetisk / Kronologisk / Prioriteret

Danmarks Grønne Investeringsfond er en selvstændig statslig lånefond, der har til formål at medfinansiere investeringer, som fremmer en grøn omstilling af det danske samfund. Fonden yder lån til private virksomheder, almene boligorganisationer samt offentlige selskaber og institutioner m.v., hvis formue er adskilt fra statens, regionernes og kommunernes formue, og som har mulighed for at optage lån på det private marked.

Fonden vil være med til at bygge bro mellem traditionel bankfinansiering og egenkapital og opererer med et både grønt og kommercielt fokus. De enkelte lån kan have en løbetid på op til 30 år, og fonden finansierer som udgangspunkt op til 60 procent af de samlede omkostninger ved det enkelte projekt.

Fonden er etableret som del af aftalen “Et grønnere Danmark” fra 2014 og har en egenkapital på op til 200 mio. kr. samt en statsgaranteret låneramme på op til 5 mia. kr. til medfinansiering af projekter inden for følgende områder:

 • Energibesparelser
 • Vedvarende energi
 • Ressourceeffektivitet

De enkelte projekter vurderes på baggrund af tre finansieringskriterier:

 • Grøn effekt
 • Sund økonomi
 • Skalérbarhed

For at få et lån fra Danmarks Grønne Investeringsfond skal to grundlæggende kriterier opfyldes:

 • For det første skal projektet bidrage til den grønne omstilling af samfundet. Det skal altså være muligt at måle en grøn effekt fx i form af reduceret CO2-udledning eller et reduceret energiforbrug. Læs mere om, hvordan vi måler den grønne effekt i vores årsrapport.
 • For det andet skal projektet være økonomisk bæredygtigt. Det vil sige, at lånet skal kunne betales tilbage med en forrentning, der matcher risikoen.

Er man leverandører af bæredygtig teknologi, skal man desuden være opmærksomme på, at fonden kun finansierer teknologier, der har bevist et kommercielt potentiale.

Prisen for det enkelte lån vil afspejle projektets risiko. Det vil sige, at renten fastsættes individuelt ved hvert projekt.

Deadline

Løbende

Tema

Arkitektur, Byggeteknik, Energi, Infrastruktur, Miljø, Samfundsforhold, Sundhed, Teknologi, Vækst

Innovationstype

Produkt, Proces

Stadie

Forskning, Udvikling og Innovation, Markedsintroduktion

Støttetype

Lån

Ansøger

Offentlige institutioner, Private virksomheder, Enkeltmandsvirksomhed

Samlede projekt størrelse

Over 5 mio.

Link til fonden

Danmarks Grønne Investeringsfond
Du har nu X tegn tilbage.
› Tilføj kommentar

Den A.P. Møllerske Støttefond blev oprettet i 1983. Dens formål er − ud over at yde støtte til en nærmere bestemt kreds af personer med tilknytning til A.P. Møller Gruppen − at støtte velgørende eller almennyttige formål, som bestyrelsen finder egnede og kvalificerede til støtte.

Støttefonden har i 2016 besluttet at donere 750 mio. kr til et fokuseret initiativ på det sociale område, som skal gå til tre programområder:

 • Flere udsatte borgere i arbejde eller uddannelse
 • Brud med den negative sociale arv
 • Socialt byggeri med målbar effekt

Løbende drift og administration falder uden for Fondens område, som heller ikke dækker enkeltpersoners underhold, uddannelse og studierejser.

Deadline

Løbende

Tema

Arkitektur, Byggeteknik, Energi, Fødevare, Infrastruktur, Kultur, Miljø, Netværk, Samfundsforhold, Sundhed, Teknologi

Innovationstype

Produkt, Proces

Stadie

Forskning, Udvikling og Innovation

Støttetype

Tilskud/støtte/legat

Ansøger

Offentlige institutioner, Private virksomheder

Samlede projekt størrelse

Under 1 mio., 1 - 5 mio, Over 5 mio.

Administration

A.P. Møller Fonden

Link til fonden

Den A.P. Møllerske Støttefond
Du har nu X tegn tilbage.
› Tilføj kommentar

Den Sociale Kapitalfond er Danmarks første sociale venturefond, etableret af TrygFonden i 2011. Fonden investerer i og rådgiver virksomheder, der målrettet skaber muligheder for udsatte mennesker i Danmark. Når investeringer tilbagebetales, geninvesteres kapitalen i nye virksomheder.

Fonden tilbyder i øjeblikket to typer af investeringer.

Den Sociale Kapitalfond Invest er målrettet:

 • mindre og mellemstore virksomheder i Danmark og Sydsverige
 • med en omsætning på typisk 30-200 mio. kr.
 • med stærkt vækstpotentiale og stor social ansvarlighed
 • typisk med et kapitalbehov på 5-20 mio. kr. eller derover
 • Vi er minoritetsinvestor – og kan supplere med ansvarlige lån
 • Vi arbejder i øjenhøjde tæt sammen med ejere og ledelse mod fælles mål

Den Sociale Kapitalfond har et investeringsprogram for:

 • sociale og socialøkonomiske virksomheder i Danmark
 • med en omsætning under 30 mio. kr.
 • der søger risikovillig kapital særligt i form af lån, samt sparring til forretningsudvikling
 • Vores lån er typisk på 1-3 mio. kr. med mulighed for opfølgningsinvestering – dog under 5 mio. kr. i samlet investering per virksomhed
 • Vi giver tæt sparring med ledelsen

Deadline

Løbende

Tema

Byggeteknik, Energi, Fødevare, Kultur, Miljø, Netværk, Samfundsforhold, Sundhed, Teknologi, Vækst

Innovationstype

Proces, Organisation - internt, Samarbejde - ekternt

Stadie

Udvikling og Innovation, Markedsintroduktion

Støttetype

Lån

Ansøger

Private virksomheder

Samlede projekt størrelse

1 - 5 mio

Administration

Den Social Kapitalfond

Link til fonden

Den sociale kapitalfond
Du har nu X tegn tilbage.
› Tilføj kommentar

Det Obelske Familiefond er et erhvervsdrivende familiefond, der støtter projekter af almennyttig karakter indenfor: 

 • Forskning - støtte gives primært til anvendelsesorienteret og værdiskabende forskning 
 • Sociale formål - herunder er valgt to indsatsområder: Tidlig indsats rettet mod udsatte børn og Mental sundhed 
 • Kunst - herunder er valgt tre områder: klassisk musik, samtidskunst og film
 • Nordjylland - udvikling i den nordjyske region
Læs mere om de enkelte områder og koblingen til fondens vision her 

Ansøgninger behandles løbende uden faste ansøgningsfrister. Der må derfor påregnes en behandlingstid på 3-5 måneder.For at ansøge skal man oprette sig som bruger på fondens hjemmeside og indsende en elektronisk ansøgning.

Deadline

Løbende

Tema

Arkitektur, Byggeteknik, Energi, Fødevare, Infrastruktur, Kultur, Miljø, Netværk, Sundhed, Teknologi

Innovationstype

Produkt, Proces, Organisation - internt, Samarbejde - ekternt

Stadie

Forskning, Udvikling og Innovation, Markedsintroduktion

Støttetype

Tilskud/støtte/legat

Ansøger

Offentlige institutioner, Private virksomheder, Enkeltmandsvirksomhed

Samlede projekt størrelse

Under 1 mio., 1 - 5 mio, Over 5 mio.

Administration

Det Obelske Familiefond

Link til fonden

Det Obelske Familiefond
Du har nu X tegn tilbage.
› Tilføj kommentar

ELFORSK

Fond

ELFORSK er Dansk Energis forsknings- og udviklingsprogram. Vi støtter forskning og udvikling inden foreffektiv energianvendelse hos slutbrugeren (alt efter elmåleren/hos forbrugerne både erhverv/industri, kommunalt og privat). 

Der uddeles 25 mio. kr. årligt. 

ELFORSK støtter forsknings- og udviklingsarbejde og resultater inden for energiforskning, som fører til resultater og gør gavn i samfundet.

ELFORSK støtter projekter, som udvikler energieffektive elbaserede alternativer til bygningsopvarmning, baserets på fossile brændsler, samt energieffektivisere bygningsinstallationerne og deres anvendelse. Det er også væsentligt at erstatte ineffektiv anvendelse af fossile brændsler i industriens processer med effektive elforsynede processer.

ELFORSK støtter projektteams med høj faglig kompetence, som er bredt sammensatte og som kan være med til at få projektresultaterne i anvendelse.

ELFORSK har stor fokus på at udbrede og dele resultater bredt. Det er væsentligt at vi etablerer og styrker netværk, inviterer nye deltagere til at være med i og styrker forsknings- og udviklingsarbejdet i Danmark. Resultaterne skal bredes ud til de relevante målgrupper.

ELFORSK bidrager til udviklingen af energieffektive teknologier, metoder og virkemidler, som nedbringer, substituerer eller flytter energiforbruget. Derudover har ELFORSK fokus på at fremme sidegevinster som 'drivere' for implementering af elbesparende og energieffektive teknologier.

Under PSO 2018 puljen fokuserer ELFORSK på to hovedspor:

1. Energieffektivisering af den eksisterende bygningsmasse
2. Industriens processer

Under de to hovedspor ligger 7 indsatsområder:

 • Bygninger
 • Ventilation 
 • Belysning
 • Køling
 • Effekt- og styringselektronik
 • Industrielle processer
 • Adfærd, barrierer og virkemidler
Bemærkning
Ansøgningsfrist 1. september er vejledende.
Nøjagtig dato i september bliver formidlet på ELFORSKs hjemmeside i løbet af februar 2018.


Deadline

01. september, 2018

Tema

Arkitektur, Energi, Sundhed, Teknologi, Vækst

Innovationstype

Produkt

Stadie

Forskning, Udvikling og Innovation

Støttetype

Tilskud/støtte/legat

Ansøger

Offentlige institutioner, Private virksomheder

Samlede projekt størrelse

Under 1 mio., 1 - 5 mio

Administration

Dansk Energi

Link til fonden

ELFORSK
Du har nu X tegn tilbage.
› Tilføj kommentar

EUDP

Fond

Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) er en offentlig tilskudsordning. Ordningen støtter ny teknologi på energiområdet, som kan bidrage til at indfri Danmarks målsætninger inden for energi og klima.

Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) skal være med til at skabe vækst og arbejdspladser, øge forsyningssikkerheden og gøre Danmark uafhængigt af fossile brændsler. Det er en offentlig tilskudsordning, der støtter ny energiteknologi, som kan bidrage til at nå de danske mål for energi og klima.

Desuden finansierer EUDP dansk deltagelse i internationalt samarbejde og videndeling om energiteknologi. EUDP’s bevilling i 2018 er ca. 400 mio. kr. og omfatter bl.a.:

 • 380 mio. kr. til EUDP’s generelle formål. Første runde har ansøgningsfrist 2. marts 2018 kl. 15. Anden runde forventes at have frist 14. september 2018
 • 8,0 mio. kr. til EUDP særpulje vedr. energieffektiv transport med ansøgningsfrist 29. marts 2017
 • 9,8 mio. kr. til EUDP særpulje om forskning i og forsøg med mere miljøvenlig og energieffektiv produktion af olie og gas.

Deadline

14. september, 2018

Tema

Energi, Miljø, Netværk, Sundhed, Teknologi, Vækst

Innovationstype

Produkt, Proces, Organisation - internt, Samarbejde - ekternt

Stadie

Udvikling og Innovation, Markedsintroduktion

Støttetype

Tilskud/støtte/legat

Ansøger

Private virksomheder

Administration

Energistyrelsen

Link til fonden

EUDP
Du har nu X tegn tilbage.
› Tilføj kommentar

Fondens formål er bl.a at yde støtte til kulturelle, videnskabelige, sociale og uddannelsesmæssige formål samt andre almennyttige eller velgørende formål, som efter bestyrelsens skøn kan sidestilles hermed.

Kulturelle formål støttes dog primært lokalt, mens uddannelsesmæssige formål forventes at være minimum på kandidatgradsniveau.

Der ydes IKKE støtte af social karakter til enkeltpersoners underhold, bog- eller CD-udgivelser samt kommercielle formål, som f.eks. koncerter, forestillinger og udstillinger.

Det er op til ansøger at søge fonden i god tid, så vidt muligt 6 måneder før. Fonden uddeler årligt 5-8 mio. kr. Uddelingerne ligger typisk på mellem 5.000-50.000 kr.

 

Deadline

Løbende

Tema

Arkitektur, Byggeteknik, Energi, Fødevare, Infrastruktur, Kultur, Miljø, Netværk, Samfundsforhold, Sundhed, Teknologi, Vækst

Innovationstype

Produkt, Proces

Stadie

Forskning, Udvikling og Innovation, Markedsintroduktion

Ansøger

Offentlige institutioner, Private virksomheder, Enkeltmandsvirksomhed

Samlede projekt størrelse

Under 1 mio.

Administration

Familien Hede Nielsens Fond

Link til fonden

Familien Hede Nielsens Fond
Du har nu X tegn tilbage.
› Tilføj kommentar

GI kan yde tilskud til projekter, forsøg og initiativer inden for byøkologi, byplanlægning, byfornyelse, boligforbedring og istandsættelse af den ældre boligmasse.

Projekterne kan have forskellige tilgange, såsom:

 • Udvikling af ny viden gennem anvendelsesorienteret forskning
 • Værktøjer til bedre renovering og vedligehold af ejendomme herunder tjeklister, beregningsværktøjer, pc-programmer, interaktive hjemmesider samt nye og/eller forbedrede byggeprodukter eller -processer.
 • Formidling til professionelle i branchen og ikke professionelle brugere. Dette rummer også formidling i form af fx filmklip og 3D-visualiseringer samt kurser/seminarer.

GI er stiftet i 1967 som en del af boligreguleringsloven og har til formål at bidrage til bedre boliger, bygninger og byer. Fonden yder tilskud efter boligreguleringslovens § 61 til fornyelse af ældre bydele.

Bemærkninger
Der er ingen formel ansøgningsform, så det anbefales at indsende et gennemarbejdet projektforslag. På GIs website er der listet en række spørgsmål, som det forventes, at ansøgningen besvarer eller forholder sig til.

 

 

Deadline

Løbende

Tema

Arkitektur, Byggeteknik, Energi, Miljø, Netværk, Samfundsforhold, Sundhed, Teknologi

Innovationstype

Produkt, Proces, Samarbejde - ekternt

Stadie

Forskning, Udvikling og Innovation, Markedsintroduktion

Støttetype

Tilskud/støtte/legat

Ansøger

Offentlige institutioner, Private virksomheder

Samlede projekt størrelse

Under 1 mio., 1 - 5 mio

Administration

Grundejernes investeringsfond

Link til fonden

Grundejernes Investeringsfond (GI)
Du har nu X tegn tilbage.
› Tilføj kommentar