Radar - list

Søg fonde

Resultater: 115 fondeAlfabetisk / Kronologisk / Prioriteret

COWIfonden

Fond

COWIfonden støtter forsknings- og udviklingsprojekter på universiteter eller forskningsinstitutioner med langsigtet perspektiv og effekt inden for COWI's virkeområder, dvs. rådgivning inden for ingeniørteknik, miljø og samfundsøkonomi.

Universiteter, forskningsinstitutioner, veletablerede organisationer eller enkeltpersoner kan modtage støtte. Aktiviteter der støttes skal normalt være forankret i et solidt fagligt miljø. Større tematiske donationer kan gives til flerårige projekter eller programmer, gerne med flere parter, som dels bidrager finansielt, dels deltager aktivt i projekterne. Fagenheder i COWI-koncernen kan deltage i sådanne projekter. Mindre uddelinger kan gives til specifikke formål med langsigtet perspektiv.

 

Eksempler på områder, der kan modtage støtte:

 

 • Nye forskningsområder
 • Udstyr til forskning
 • Professorater (kortere perioder)
 • Lærebøger og faglige konferencer
 • Erhvervs-ph.d.-studier for ansatte i en COWI-koncernvirksomhed inden for strategiske forskningsområder.


Deadline

01. oktober, 2018

Tema

Arkitektur, Byggeteknik, Energi, Infrastruktur, Miljø, Netværk, Sundhed, Teknologi, Vækst

Innovationstype

Produkt, Proces, Samarbejde - ekternt

Stadie

Forskning, Udvikling og Innovation

Støttetype

Tilskud/støtte/legat

Ansøger

Offentlige institutioner, Enkeltmandsvirksomhed

Samlede projekt størrelse

Under 1 mio.

Administration

COWIfonden

Link til fonden

COWIfonden
Du har nu X tegn tilbage.
› Tilføj kommentar

Danmarks Grønne Investeringsfond er en selvstændig statslig lånefond, der har til formål at medfinansiere investeringer, som fremmer en grøn omstilling af det danske samfund. Fonden yder lån til private virksomheder, almene boligorganisationer samt offentlige selskaber og institutioner m.v., hvis formue er adskilt fra statens, regionernes og kommunernes formue, og som har mulighed for at optage lån på det private marked.

Fonden vil være med til at bygge bro mellem traditionel bankfinansiering og egenkapital og opererer med et både grønt og kommercielt fokus. De enkelte lån kan have en løbetid på op til 30 år, og fonden finansierer som udgangspunkt op til 60 procent af de samlede omkostninger ved det enkelte projekt.

Fonden er etableret som del af aftalen “Et grønnere Danmark” fra 2014 og har en egenkapital på op til 200 mio. kr. samt en statsgaranteret låneramme på op til 5 mia. kr. til medfinansiering af projekter inden for følgende områder:

 • Energibesparelser
 • Vedvarende energi
 • Ressourceeffektivitet

De enkelte projekter vurderes på baggrund af tre finansieringskriterier:

 • Grøn effekt
 • Sund økonomi
 • Skalérbarhed

For at få et lån fra Danmarks Grønne Investeringsfond skal to grundlæggende kriterier opfyldes:

 • For det første skal projektet bidrage til den grønne omstilling af samfundet. Det skal altså være muligt at måle en grøn effekt fx i form af reduceret CO2-udledning eller et reduceret energiforbrug. Læs mere om, hvordan vi måler den grønne effekt i vores årsrapport.
 • For det andet skal projektet være økonomisk bæredygtigt. Det vil sige, at lånet skal kunne betales tilbage med en forrentning, der matcher risikoen.

Er man leverandører af bæredygtig teknologi, skal man desuden være opmærksomme på, at fonden kun finansierer teknologier, der har bevist et kommercielt potentiale.

Prisen for det enkelte lån vil afspejle projektets risiko. Det vil sige, at renten fastsættes individuelt ved hvert projekt.

Deadline

Løbende

Tema

Arkitektur, Byggeteknik, Energi, Infrastruktur, Miljø, Samfundsforhold, Sundhed, Teknologi, Vækst

Innovationstype

Produkt, Proces

Stadie

Forskning, Udvikling og Innovation, Markedsintroduktion

Støttetype

Lån

Ansøger

Offentlige institutioner, Private virksomheder, Enkeltmandsvirksomhed

Samlede projekt størrelse

Over 5 mio.

Link til fonden

Danmarks Grønne Investeringsfond
Du har nu X tegn tilbage.
› Tilføj kommentar

Den A.P. Møllerske Støttefond blev oprettet i 1983. Dens formål er − ud over at yde støtte til en nærmere bestemt kreds af personer med tilknytning til A.P. Møller Gruppen − at støtte velgørende eller almennyttige formål, som bestyrelsen finder egnede og kvalificerede til støtte.

Støttefonden har i 2016 besluttet at donere 750 mio. kr til et fokuseret initiativ på det sociale område, som skal gå til tre programområder:

 • Flere udsatte borgere i arbejde eller uddannelse
 • Brud med den negative sociale arv
 • Socialt byggeri med målbar effekt

Løbende drift og administration falder uden for Fondens område, som heller ikke dækker enkeltpersoners underhold, uddannelse og studierejser.

Deadline

Løbende

Tema

Arkitektur, Byggeteknik, Energi, Fødevare, Infrastruktur, Kultur, Miljø, Netværk, Samfundsforhold, Sundhed, Teknologi

Innovationstype

Produkt, Proces

Stadie

Forskning, Udvikling og Innovation

Støttetype

Tilskud/støtte/legat

Ansøger

Offentlige institutioner, Private virksomheder

Samlede projekt størrelse

Under 1 mio., 1 - 5 mio, Over 5 mio.

Administration

A.P. Møller Fonden

Link til fonden

Den A.P. Møllerske Støttefond
Du har nu X tegn tilbage.
› Tilføj kommentar

Den Sociale Kapitalfond er Danmarks første sociale venturefond, etableret af TrygFonden i 2011. Fonden investerer i og rådgiver virksomheder, der målrettet skaber muligheder for udsatte mennesker i Danmark. Når investeringer tilbagebetales, geninvesteres kapitalen i nye virksomheder.

Fonden tilbyder i øjeblikket to typer af investeringer.

Den Sociale Kapitalfond Invest er målrettet:

 • mindre og mellemstore virksomheder i Danmark og Sydsverige
 • med en omsætning på typisk 30-200 mio. kr.
 • med stærkt vækstpotentiale og stor social ansvarlighed
 • typisk med et kapitalbehov på 5-20 mio. kr. eller derover
 • Vi er minoritetsinvestor – og kan supplere med ansvarlige lån
 • Vi arbejder i øjenhøjde tæt sammen med ejere og ledelse mod fælles mål

Den Sociale Kapitalfond har et investeringsprogram for:

 • sociale og socialøkonomiske virksomheder i Danmark
 • med en omsætning under 30 mio. kr.
 • der søger risikovillig kapital særligt i form af lån, samt sparring til forretningsudvikling
 • Vores lån er typisk på 1-3 mio. kr. med mulighed for opfølgningsinvestering – dog under 5 mio. kr. i samlet investering per virksomhed
 • Vi giver tæt sparring med ledelsen

Deadline

Løbende

Tema

Byggeteknik, Energi, Fødevare, Kultur, Miljø, Netværk, Samfundsforhold, Sundhed, Teknologi, Vækst

Innovationstype

Proces, Organisation - internt, Samarbejde - ekternt

Stadie

Udvikling og Innovation, Markedsintroduktion

Støttetype

Lån

Ansøger

Private virksomheder

Samlede projekt størrelse

1 - 5 mio

Administration

Den Social Kapitalfond

Link til fonden

Den sociale kapitalfond
Du har nu X tegn tilbage.
› Tilføj kommentar

Det Obelske Familiefond er et erhvervsdrivende familiefond, der støtter projekter af almennyttig karakter indenfor: 

 • Forskning - støtte gives primært til anvendelsesorienteret og værdiskabende forskning 
 • Sociale formål - herunder er valgt to indsatsområder: Tidlig indsats rettet mod udsatte børn og Mental sundhed 
 • Kunst - herunder er valgt tre områder: klassisk musik, samtidskunst og film
 • Nordjylland - udvikling i den nordjyske region
Læs mere om de enkelte områder og koblingen til fondens vision her 

Ansøgninger behandles løbende uden faste ansøgningsfrister. Der må derfor påregnes en behandlingstid på 3-5 måneder.For at ansøge skal man oprette sig som bruger på fondens hjemmeside og indsende en elektronisk ansøgning.

Deadline

Løbende

Tema

Arkitektur, Byggeteknik, Energi, Fødevare, Infrastruktur, Kultur, Miljø, Netværk, Sundhed, Teknologi

Innovationstype

Produkt, Proces, Organisation - internt, Samarbejde - ekternt

Stadie

Forskning, Udvikling og Innovation, Markedsintroduktion

Støttetype

Tilskud/støtte/legat

Ansøger

Offentlige institutioner, Private virksomheder, Enkeltmandsvirksomhed

Samlede projekt størrelse

Under 1 mio., 1 - 5 mio, Over 5 mio.

Administration

Det Obelske Familiefond

Link til fonden

Det Obelske Familiefond
Du har nu X tegn tilbage.
› Tilføj kommentar

EUopSTART

Fond

EUopSTART har til formål at intensivere danske virksomheders og videninstitutioners deltagelse i europæisk forskning og innovation. 

Danske virksomheder og videninstitutioner kan søge tilskud til det forberedende arbejde med at udarbejde ansøgninger til en række udvalgte europæiske forsknings- og innovationsprogrammer under Horizon 2020.

Der kan søges om tilskud til dækning af udgifter, der afholdes i tilskudsperioden, og som er relevante og nødvendige og direkte vedrører forberedelsen af ansøgningen: løn, rejser og konsulentydelser.

De konkrete muligheder for at søge tilskud i 2018 fremgår her:

Der er op til 18 mio. kr. til rådighed i hele 2018. Det er muligt at indsende EUopSTART-ansøgninger fra den 8. januar 2018 til den 8. oktober 2018. I denne periode vil der være 3 cut-offs kl. 12.00 på følgende datoer: 26. februar 22. maj 8. oktober Styrelsen vil efter hvert cut-off behandle de ansøgninger, der er indkommet siden 8. januar 2018/seneste cut-off. Der er afsat 6 mio. kr. af bevillingen til hvert cut off.

Deadline

08. oktober, 2018

Tema

Arkitektur, Byggeteknik, Energi, Fødevare, Infrastruktur, Kultur, Miljø, Netværk, Samfundsforhold, Sundhed, Teknologi, Vækst

Innovationstype

Proces, Organisation - internt, Samarbejde - ekternt

Stadie

Forskning, Udvikling og Innovation

Støttetype

Tilskud/støtte/legat

Ansøger

Offentlige institutioner, Private virksomheder

Samlede projekt størrelse

Under 1 mio.

Administration

Forsknings og Innovationsstyrelsen

Link til fonden

EUopSTART
Du har nu X tegn tilbage.
› Tilføj kommentar

Fondens formål er bl.a at yde støtte til kulturelle, videnskabelige, sociale og uddannelsesmæssige formål samt andre almennyttige eller velgørende formål, som efter bestyrelsens skøn kan sidestilles hermed.

Kulturelle formål støttes dog primært lokalt, mens uddannelsesmæssige formål forventes at være minimum på kandidatgradsniveau.

Der ydes IKKE støtte af social karakter til enkeltpersoners underhold, bog- eller CD-udgivelser samt kommercielle formål, som f.eks. koncerter, forestillinger og udstillinger.

Det er op til ansøger at søge fonden i god tid, så vidt muligt 6 måneder før. Fonden uddeler årligt 5-8 mio. kr. Uddelingerne ligger typisk på mellem 5.000-50.000 kr.

 

Deadline

Løbende

Tema

Arkitektur, Byggeteknik, Energi, Fødevare, Infrastruktur, Kultur, Miljø, Netværk, Samfundsforhold, Sundhed, Teknologi, Vækst

Innovationstype

Produkt, Proces

Stadie

Forskning, Udvikling og Innovation, Markedsintroduktion

Ansøger

Offentlige institutioner, Private virksomheder, Enkeltmandsvirksomhed

Samlede projekt størrelse

Under 1 mio.

Administration

Familien Hede Nielsens Fond

Link til fonden

Familien Hede Nielsens Fond
Du har nu X tegn tilbage.
› Tilføj kommentar

FLS Industries A/S´ Gavefond er en selvejende institution, der har til formål at yde bidrag indenfor følgende områder:

 • Humanitært arbejde, herunder støtte til syge og handicappede
 • Formål af national eller kulturel karakter
 • Naturbevarende og miljømæssige initiativer og projekter
 • Uddannelse, hovedsageligt med erhvervsmæssigt sigte, ej enkeltpersoner
 • Forskning og udvikling, ej enkeltpersoner
 • Andre lignende formål af almenvelgørende og almennyttig karakter, ej enkeltpersoner

Fonden uddeler årligt 300.000 kr. 

Ansøgninger skal indsendes inden 1. november hvert år. 

Deadline

01. oktober, 2018

Tema

Arkitektur, Byggeteknik, Energi, Fødevare, Infrastruktur, Kultur, Miljø, Netværk, Samfundsforhold, Sundhed, Teknologi, Vækst

Innovationstype

Produkt, Proces, Organisation - internt, Samarbejde - ekternt

Stadie

Forskning, Udvikling og Innovation, Markedsintroduktion

Støttetype

Tilskud/støtte/legat

Ansøger

Offentlige institutioner, Private virksomheder, Enkeltmandsvirksomhed

Samlede projekt størrelse

Under 1 mio.

Administration

FLSmidth & Co. A/S Gavefond

Link til fonden

FLSmidth & Co. A/S Gavefond
Du har nu X tegn tilbage.
› Tilføj kommentar