Radar - list

Søg fonde

Resultater: 127 fondeAlfabetisk / Kronologisk / Prioriteret

Programme for the Competitiveness of enterprises and SMEs (COSME) er et EU-program, som har til formål at styrke europæiske virksomheders konkurrenceevne og bæredygtighed samt fremme iværksætterkulturen og forbedre SMV'ers vækst i EU. COSME har et forventet budget på ca. 2 mia. euro i perioden 2014-2020.

COSME bidrager med finansiering til projekter og initiativer inden for følgende indsatsområder:

 • Bedre rammevilkår for virksomheder i EU
 • Iværksætterkultur og -kompetencer
 • Bedre adgang til kapital
 • Bedre adgang til markeder med særligt fokus på EU's indre marked, men også globale markeder

Læs mere om COSME her!

Deadline

Løbende

Tema

Vækst

Innovationstype

Produkt, Proces, Organisation - internt, Samarbejde - ekternt

Stadie

Forskning, Udvikling og Innovation, Markedsintroduktion

Støttetype

Tilskud/støtte/legat

Ansøger

Private virksomheder

Samlede projekt størrelse

Under 1 mio., 1 - 5 mio

Link til fonden

COSME (2014-2020) - EU program for SMV'er
Du har nu X tegn tilbage.
› Tilføj kommentar

Danmarks Grønne Investeringsfond er en selvstændig statslig lånefond, der medfinansierer investeringer og tiltag, som fremmer en grøn omstilling i Danmark og som er holdbare både økonomisk og miljømæssigt. Fonden kan yde lån til private virksomheder, almene boligorganisationer samt offentlige selskaber og institutioner m.v., hvis formue er adskilt fra statens, regionernes og kommunernes formue, og som har mulighed for at optage lån på det private marked. 

I samarbejde med øvrige finansieringskilder (eksempelvis låntagers bank) medfinansierer fonden projekter inden for følgende områder:

 • miljømæssige besparelser
 • anlæg til vedvarende energi
 • større ressourceeffektivitet

Det er muligt at låne op til 60 procent af den samlede projektsum hos Danmarks Grønne Investeringsfond. Lånebeløbet er maksimum 100 mio. kr. og minimum 2 mio. kr., og løbetiden kan være på op til 30 år.

Der ydes lån til alle størrelser af private virksomheder i alle brancher, til almene boligorganisationer samt til offentlige institutioner og selskaber, der ønsker at implementere grønne løsninger. Desuden kan fonden medfinansiere de leverandører, der udvikler og leverer teknologi, der understøtter den grønne omstilling.

De enkelte projekter vurderes på baggrund af fire finansieringskriterier:

 • Grøn effekt
 • Sund økonomi
 • Skalérbarhed
 • Samfundsøkonomisk afkast

Prisen for det enkelte lån vil afspejle projektets risiko. Det vil sige, at renten fastsættes individuelt ved hvert projekt.

Deadline

Løbende

Tema

Arkitektur, Byggeteknik, Energi, Infrastruktur, Miljø, Samfundsforhold, Sundhed, Teknologi, Vækst

Innovationstype

Produkt, Proces

Stadie

Forskning, Udvikling og Innovation, Markedsintroduktion

Støttetype

Lån

Ansøger

Offentlige institutioner, Private virksomheder, Enkeltmandsvirksomhed

Samlede projekt størrelse

Over 5 mio.

Link til fonden

Danmarks Grønne Investeringsfond
Du har nu X tegn tilbage.
› Tilføj kommentar

Den A.P. Møllerske Støttefond blev oprettet i 1983. Dens formål er − ud over at yde støtte til en nærmere bestemt kreds af personer med tilknytning til A.P. Møller Gruppen − at støtte velgørende eller almennyttige formål, som bestyrelsen finder egnede og kvalificerede til støtte.

Fonden uddeler årligt mellem 50 og 100 mio. kr. Den har samme adresse som A.P. Møller Fonden og betjenes af samme sekretariat. Fonden uddeler ca. 100 bevillinger om året.

Fonden støtter ikke løbende drift og administration, ligesom den ikke dækker enkeltpersoners underhold, uddannelse og studierejser.

Deadline

Løbende

Tema

Arkitektur, Byggeteknik, Energi, Fødevare, Infrastruktur, Kultur, Miljø, Netværk, Samfundsforhold, Sundhed, Teknologi

Innovationstype

Produkt, Proces

Stadie

Forskning, Udvikling og Innovation

Støttetype

Tilskud/støtte/legat

Ansøger

Offentlige institutioner, Private virksomheder

Samlede projekt størrelse

Under 1 mio., 1 - 5 mio, Over 5 mio.

Administration

A.P. Møller Fonden

Link til fonden

Den A.P. Møllerske Støttefond
Du har nu X tegn tilbage.
› Tilføj kommentar

Den Sociale Kapitalfond er Danmarks første sociale venturefond, etableret af TrygFonden i 2011. Fonden investerer i og rådgiver virksomheder, der målrettet skaber muligheder for udsatte mennesker i Danmark. Når investeringer tilbagebetales, geninvesteres kapitalen i nye virksomheder.

Søger du en investering fra Den Sociale Kapitalfond, skal du være opmærksom på følgende:

 • Fonden investerer typisk mellem 2 og 4 mio. kroner i form af tålmodige lån eller egenkapital.
 • Fonden kan foretage opfølgende investeringer i de mest lovende virksomheder.
 • Fonden kombinerer investeringen med løbende rådgivning og forretningsudvikling.
 • Fonden har en grundig investeringsproces. Det er et godt grundlag for et succesfuldt samarbejde. 

Fonden investerer i virksomheder der som minimum lever op til 5 kriterier:

 1. Målrettet social indsats – din virksomhed skaber beskæftigelse for udsatte mennesker i Danmark.
 2. Forretningsbaseret – din virksomhed bygger på forretning.
 3. Vækstpotentiale – din virksomhed vil ekspandere.
 4. Ledelse – din virksomhed har en professionel og talentfuld ledelse.
 5. God track record – for dig, virksomheden eller forretningsmodellen.

Bemærkninger

Fonden investerer ikke i virksomheder, der udelukkende lever af at sælge beskæftigelsesrettede forløb til den offentlige sektor (anden aktører).

Deadline

Løbende

Tema

Byggeteknik, Energi, Fødevare, Kultur, Miljø, Netværk, Samfundsforhold, Sundhed, Teknologi, Vækst

Innovationstype

Proces, Organisation - internt, Samarbejde - ekternt

Stadie

Udvikling og Innovation, Markedsintroduktion

Støttetype

Lån

Ansøger

Private virksomheder

Samlede projekt størrelse

1 - 5 mio

Administration

Den Social Kapitalfond

Link til fonden

Den sociale kapitalfond
Du har nu X tegn tilbage.
› Tilføj kommentar

Det Obelske Familiefond er et erhvervsdrivende familiefond, der støtter projekter af almennyttig karakter indenfor: 

 • Forskning - støtte gives primært til anvendelsesorienteret og værdiskabende forskning 
 • Sociale formål - herunder er valgt to indsatsområder: Tidlig indsats rettet mod udsatte børn og Mental sundhed 
 • Kunst - herunder er valgt tre områder: klassisk musik, samtidskunst og film
 • Nordjylland - udvikling i den nordjyske region
Læs mere om de enkelte områder og koblingen til fondens vision her 

Ansøgninger behandles løbende uden faste ansøgningsfrister. Der må derfor påregnes en behandlingstid på 3-5 måneder.For at ansøge skal man oprette sig som bruger på fondens hjemmeside og indsende en elektronisk ansøgning.

Deadline

Løbende

Tema

Arkitektur, Byggeteknik, Energi, Fødevare, Infrastruktur, Kultur, Miljø, Netværk, Sundhed, Teknologi

Innovationstype

Produkt, Proces, Organisation - internt, Samarbejde - ekternt

Stadie

Forskning, Udvikling og Innovation, Markedsintroduktion

Støttetype

Tilskud/støtte/legat

Ansøger

Offentlige institutioner, Private virksomheder, Enkeltmandsvirksomhed

Samlede projekt størrelse

Under 1 mio., 1 - 5 mio, Over 5 mio.

Administration

Det Obelske Familiefond

Link til fonden

Det Obelske Familiefond
Du har nu X tegn tilbage.
› Tilføj kommentar

Fondens formål er bl.a at yde støtte til kulturelle, videnskabelige, sociale og uddannelsesmæssige formål samt andre almennyttige eller velgørende formål, som efter bestyrelsens skøn kan sidestilles hermed.

Kulturelle formål støttes dog primært lokalt, mens uddannelsesmæssige formål forventes at være minimum på kandidatgradsniveau.

Der ydes IKKE støtte af social karakter til enkeltpersoners underhold, bog- eller CD-udgivelser samt kommercielle formål, som f.eks. koncerter, forestillinger og udstillinger.

Det er op til ansøger at søge fonden i god tid, så vidt muligt 6 måneder før. Fonden uddeler årligt 5-8 mio. kr. Uddelingerne ligger typisk på mellem 5.000-50.000 kr.

 

Deadline

Løbende

Tema

Arkitektur, Byggeteknik, Energi, Fødevare, Infrastruktur, Kultur, Miljø, Netværk, Samfundsforhold, Sundhed, Teknologi, Vækst

Innovationstype

Produkt, Proces

Stadie

Forskning, Udvikling og Innovation, Markedsintroduktion

Ansøger

Offentlige institutioner, Private virksomheder, Enkeltmandsvirksomhed

Samlede projekt størrelse

Under 1 mio.

Administration

Familien Hede Nielsens Fond

Link til fonden

Familien Hede Nielsens Fond
Du har nu X tegn tilbage.
› Tilføj kommentar

GI kan yde tilskud til projekter, forsøg og initiativer inden for byøkologi, byplanlægning, byfornyelse, boligforbedring og istandsættelse af den ældre boligmasse.

Projekterne kan have forskellige tilgange, såsom:

 • Udvikling af ny viden gennem anvendelsesorienteret forskning
 • Værktøjer til bedre renovering og vedligehold af ejendomme herunder tjeklister, beregningsværktøjer, pc-programmer, interaktive hjemmesider samt nye og/eller forbedrede byggeprodukter eller -processer.
 • Formidling til professionelle i branchen og ikke professionelle brugere. Dette rummer også formidling i form af fx filmklip og 3D-visualiseringer samt kurser/seminarer.

GI er stiftet i 1967 som en del af boligreguleringsloven og har til formål at bidrage til bedre boliger, bygninger og byer. Fonden yder tilskud efter boligreguleringslovens § 61 til fornyelse af ældre bydele.

Bemærkninger
Der er ingen formel ansøgningsform, så det anbefales at indsende et gennemarbejdet projektforslag. På GIs website er der listet en række spørgsmål, som det forventes, at ansøgningen besvarer eller forholder sig til.

 

 

Deadline

Løbende

Tema

Arkitektur, Byggeteknik, Energi, Miljø, Netværk, Samfundsforhold, Sundhed, Teknologi

Innovationstype

Produkt, Proces, Samarbejde - ekternt

Stadie

Forskning, Udvikling og Innovation, Markedsintroduktion

Støttetype

Tilskud/støtte/legat

Ansøger

Offentlige institutioner, Private virksomheder

Samlede projekt størrelse

Under 1 mio., 1 - 5 mio

Administration

Grundejernes investeringsfond

Link til fonden

Grundejernes Investeringsfond (GI)
Du har nu X tegn tilbage.
› Tilføj kommentar

Adgang til Risikovillig kapital er rettet mod sunde, europæiske virksomheder, der har problemer med at rejse kapital på det frie marked.
Horizon 2020 letter virksomhedernes adgang til risikovillig kapital, da man fra EU's side ønsker at adressere en generel mangel på villighed til at investere i og udlåne midler til forskning og udvikling. Dette gøres gennem to instrumenter: en lånefacilitet og en venturekapital(equity)-facilitet.

 • Lånefaciliteten tilbyder lån til finansiering af risikofyldte, langsigtede projekter. Faciliteten kendes fra EU's rammeprogram, FP7 som Risk Sharing Financial Facility (RSFF).
 • Venturekapital-faciliteten (såkaldt egenkapitalfacilitet) skal sikre adgang til risikovillig kapital. Faciliteten er ny i Horizon 2020.

Venturekapital-faciliteten retter sig udelukkende til SMV'er, specifikt innovative SMV'er, der arbejder med et endnu ikke-markedsparat produkt. Lånefaciliteten er åben for alle typer virksomheder, men vil have et særligt SMV-vindue, der tilbyder lån på betingelser tilpasset SMV'ers særlige behov. Med dette SMV fokus er det intentionen, at der i nogle tilfælde kan skabes et samspil mellem Access to Risk Finance og SMV-instrumentet. I tilfælde, hvor det vurderes relevant, vil Access to Risk Finance-faciliteten kunne tage over, hvor SMV-instrumentets tredje og sidste fase slutter. På den måde vil den fungere som en de facto fjerde fase i SMV-instrumentet.

For at ansøge om deltagelse - altså midler - skal en given virksomhed henvende sig hos en såkaldt formidler (intermediary); en national bank eller investeringsfond, der samarbejder med EIF og/eller EIB.

Samlet afsætter Horizon 2020 ca. 2,6 milliarder euro til Access to Risk Finance (for periode 2014-2020). Midlerne vil blive administreret af den Europæiske Investeringsfond (EIF) og den Europæiske Investeringsbank (EIB), der skal implementere faciliteten.


Deadline

Løbende

Tema

Arkitektur, Byggeteknik, Energi, Fødevare, Infrastruktur, Kultur, Miljø, Netværk, Sundhed, Teknologi, Vækst

Innovationstype

Produkt, Proces, Organisation - internt, Samarbejde - ekternt

Stadie

Udvikling og Innovation, Markedsintroduktion

Støttetype

Lån

Ansøger

Private virksomheder

Samlede projekt størrelse

Over 5 mio.

Administration

Styrelsen for Forskning og Innovation

Link til fonden

Horizon 2020 - Adgang til Risikovillig kapital
Du har nu X tegn tilbage.
› Tilføj kommentar