Radar - list

Søg fonde

Resultater: 116 fondeAlfabetisk / Kronologisk / Prioriteret

Fondens fundats fra 1953 udpeger en række områder, der i særlig grad skal tilgodeses:

 • Danskheden i det dansk-tyske grænseland
 • Samarbejdet mellem Danmark og de øvrige nordiske lande
 • Dansk søfart og industri
 • Videnskab, særligt lægevidenskab
 • Almennyttige formål.

Blandt de almennyttige formål har Fonden traditionelt støttet et meget bredt udsnit af dansk kultur. Det har bl.a. indbefattet kirker, museer, kunsthaller, historiske anlæg, parker og haver, vind- og vandmøller, havne og særlige, bevaringsværdige bygninger − men også nybyggeri, videnskab, fritid og sport, musik, bøger, teater og ballet.

Løbende drift og administration falder uden for Fondens område, som heller ikke dækker enkeltpersoners underhold, uddannelse og studierejser.

Deadline

Løbende

Tema

Arkitektur, Byggeteknik, Energi, Fødevare, Infrastruktur, Kultur, Miljø, Netværk, Samfundsforhold, Sundhed, Teknologi

Innovationstype

Produkt, Proces

Stadie

Forskning, Udvikling og Innovation, Markedsintroduktion

Støttetype

Tilskud/støtte/legat

Ansøger

Offentlige institutioner, Private virksomheder, Enkeltmandsvirksomhed

Samlede projekt størrelse

Under 1 mio., 1 - 5 mio, Over 5 mio.

Link til fonden

A. P. Møller Fonden
Du har nu X tegn tilbage.
› Tilføj kommentar

Fondens formål er at yde støtte til almennyttige, almenvelgørende og humanitære formål, fortrinsvis i form af støtte til forskning og videreuddannelse inden for det lægevidenskabelige og samfundsvidenskabelige område samt til byggeforskning.

Støtten gives ud fra ønsket om at ramme bredest muligt i bestræbelserne på at opfylde Fondens formål - gerne sammen med andre fonde/bidragsydere.

Ifølge den praksis, der er udviklet gennem Fondens over 40-årige levetid, er støtten inden for områderne lægevidenskab, samfundsvidenskab og byggeforskning i stor udstrækning ydet til egentlige forskningsformål.

Bemærkninger

Ansøgningerne behandles i den rækkefølge de modtages. Behandlingstiden varierer fra 2 til 8 måneder. Beslutning om tildeling af støtte afgøres på bestyrelsesmøder, som finder sted fem gange om året. 

Støtten gives gerne sammen med andre fonde og bidragsydere.

Deadline

Løbende

Tema

Arkitektur, Byggeteknik, Energi, Fødevare, Infrastruktur, Kultur, Miljø, Netværk, Samfundsforhold, Sundhed, Teknologi, Vækst

Innovationstype

Produkt, Proces, Organisation - internt, Samarbejde - ekternt

Stadie

Forskning, Udvikling og Innovation

Støttetype

Tilskud/støtte/legat

Ansøger

Offentlige institutioner, Private virksomheder, Enkeltmandsvirksomhed

Samlede projekt størrelse

Under 1 mio.

Administration

Ejendomsinvesteringsselskabet DADES

Link til fonden

Aase og Ejnar Danielsens Fond
Du har nu X tegn tilbage.
› Tilføj kommentar

Fondens formål er at virke for almenvelgørende og humane, kunstneriske, videnskabelige eller deslige formål. Med dette udgangspunkt er tilrettelagt en støttestrategi, der udmønter fundatsens overordnede hensigtserklæringer i en række mere konkrete, prioriterede indsatsområder.

Fondens støttestrategi retter sig mod tre områder:

 • Kunst & Kultur
 • Viden & Uddannelse
 • Sociale indsatser

Du kan læse mere detlajeret om hvad fonden støtter inden for de tre fokusområder her!

Deadline

Løbende

Tema

Arkitektur, Byggeteknik, Energi, Fødevare, Infrastruktur, Kultur, Miljø, Netværk, Samfundsforhold, Sundhed, Teknologi, Vækst

Innovationstype

Produkt, Proces, Organisation - internt, Samarbejde - ekternt

Stadie

Forskning, Udvikling og Innovation

Støttetype

Tilskud/støtte/legat

Ansøger

Offentlige institutioner, Private virksomheder, Enkeltmandsvirksomhed

Samlede projekt størrelse

Under 1 mio., 1 - 5 mio

Administration

Augustinus Fonden

Link til fonden

Augustinus Fonden
Du har nu X tegn tilbage.
› Tilføj kommentar

Bevica Fonden har fokus på at styrke selvstændigheden og uafhængigheden for mennesker med bevægelseshandicap og har som sigte at styrke den enkeltes mulighed for både at deltage i og bidrage til samfundet. Den strategiske indsats vil derfor tage afsæt i nogle af de mest aktuelle udfordringer for den enkelte og for samfundet. Nyere samfundsforskning viser, at det bl.a. handler om ulighed i sundheden, ulighed på arbejdsmarkedet og en ulighed i tilgængeligheden til vores byer og bygninger, det sociale liv og oplevelser i al almindelighed. Bevica Fondens indsats vil derfor i samarbejde med handicaporganisationer, vidensinstitutioner, andre fonde og partnere koncentreres om følgende temaer:

Arbejdsmarkedet
Hvordan får vi vendt uligheden i beskæftigelsen. Hvad handler det om, og hvad skal der til for at skabe lige muligheder for alle.

Kroppen
Hvordan kan vi skabe lige muligheder for adgangen til det sunde og aktive liv. Hvad er problemet, og hvad skal der til. Hvordan kan vi via forskning, behandling og udvikling af hjælpemidler styrke og genopbygge kroppen, så forudsætningerne for det uafhængige og selvstændige liv bliver så optimale som muligt.

Tilgængelighed
Hvad skal der til for at tilgængelighed bliver tænkt ind som en helt naturlig parameter i formgivning og udvikling af vores omgivelser. Hvordan sikrer vi den gode og ligeværdige løsning, og hvordan får vi skabt nye innovative løsninger, der “gør det umulige muligt”.

Fonden har to slags ansøgninger:

Mindre projekter:
Der kan søges om støtte til projekter, der er med til at give mennesker med bevægelseshandicap den størst mulige selvstændighed og uafhængighed. Det kan eksempelvis være til mindre forskningsprojekter,  til udvikling og etablering af tilgængelighedsløsninger eller til indkøb af hjælpemidler til selvejende institutioner eller foreninger. Der kan højst søges om støtte på op til 50.000 kr. 

Der kan ikke søges om støtte til etablering af tilgængelighedsløsninger i eget hjem.

Den gode oplevelse:
Puljen til Den Gode Oplevelse er en fællespulje mellem Vanførefonden, Bevica Fonden og Bevica Legater. Puljen har som formål at glæde den enkelte, som i hverdagen ikke har mange penge at gøre godt med, og som samtidig er udfordret af sit bevægelseshandicap. Du kan søge om støtte til Den Gode Oplevelse, som kan handle om at komme på ferie eller at holde en god jul, en rund fødselsdag eller en anden festlig begivenhed. Det kan også handle om større glæde i hverdagen ved at anskaffe sig et nyt tv, sportsudstyr, et par nye briller eller et andet hjælpemiddel. 

Kun personer, som er tildelt et hjælpemiddel, kan søge om støtte. 

Deadline

Løbende

Tema

Arkitektur, Byggeteknik, Infrastruktur, Netværk, Sundhed, Teknologi

Innovationstype

Produkt, Proces

Stadie

Forskning, Udvikling og Innovation

Støttetype

Tilskud/støtte/legat

Ansøger

Offentlige institutioner, Private virksomheder

Samlede projekt størrelse

Under 1 mio., 1 - 5 mio

Administration

Bevica Fonden

Link til fonden

Bevica Fonden
Du har nu X tegn tilbage.
› Tilføj kommentar

Byggeriets Uddannelser kan tilbyde en række efteruddannelsesforløb inden for følgende overenskomstområder:

 • Bygge- og Anlægsbranchens Udviklingsfond

Fonden har til formål at yde tilskud til medarbejdernes deltagelse i efter- og videreuddannelse.

 • Håndværkets Udviklingsfond

Fonden har til formål at yde tilskud til medarbejdernes deltagelse i efter- og videreuddannelse.

 • Kompetenceudviklingsfonden Dansk Byggeri, HK og TL 

Medlemmer af Dansk Byggeri, Teknisk Landsforbund og HK Privat kan søge om tilskud til selvalgt uddannelse.

 •  Isoleringsbranchens udviklingsfond

Medlemmer af 3F, der er ansat på overenskomster med Dansk industri, samt tiltrædelsesoverenskomster hertil kan søge støtte til efteruddannelse.

Deadline

Løbende

Tema

Samfundsforhold

Innovationstype

Proces

Stadie

Udvikling og Innovation

Ansøger

Offentlige institutioner, Private virksomheder, Enkeltmandsvirksomhed

Samlede projekt størrelse

Under 1 mio.

Administration

Byggeriets Uddannelser

Link til fonden

Byggeriets uddannelses- og udviklingsfonde
Du har nu X tegn tilbage.
› Tilføj kommentar

Det er primært fondens formål ifølge fondens fundats at medvirke til, at Christian Nielsens virksomheder fortsat kan drives på en sådan måde, at de virker til gavn for dansk industri. 

Derudover kan fonden yde støtte til dansk teknologisk og industriel udvikling især ved: 

    •  At yde støtte til opfindere eller fabrikanter til udnyttelse af opfindelser eller andre tekniske fremskridt af betydning for dansk industri.

    •  At yde støtte til forskning inden for dansk industri, land- og skovbrug samt fiskeri, når forskningen har industrielt sigte.

Såvel enkeltpersoner, selskaber under stiftelse som allerede etablerede virksomheder kan efter ansøgning komme i betragtning. Støtten kan omfatte såvel finansering af start- og udviklingsomkostninger til projekter, der tilsigter igangsætning af nye produkter, som udvikling og forbedring af bestående produkter.

Fondsbestyrelsen, som behandler ansøgningerne, holder møde efter behov og mindst 4 gange årligt - som oftest i april, juni, september og december. Ansøgninger forventes derfor fremsendt i god tid og gerne inden de pågældende måneders start.

Fondens støtte vil i overvejende grad blive ydet som lån på lempelige vilkår, som tilskud eller som kapitalindskud. Vilkårene vil blive aftalt for hvert enkelt projekt. Fonden yder normalt ikke støtte til generelle sociale formål eller støtte til studie- og kongresrejser.

Deadline

Løbende

Tema

Arkitektur, Byggeteknik, Energi, Fødevare, Infrastruktur, Miljø, Sundhed, Teknologi, Vækst

Innovationstype

Produkt, Proces

Stadie

Forskning, Udvikling og Innovation, Markedsintroduktion

Støttetype

Tilskud/støtte/legat, Lån

Ansøger

Private virksomheder, Enkeltmandsvirksomhed

Samlede projekt størrelse

Under 1 mio.

Administration

Christian Nielsens Fond

Link til fonden

Christian Nielsens Fond
Du har nu X tegn tilbage.
› Tilføj kommentar

Programme for the Competitiveness of enterprises and SMEs (COSME) er et EU-program, som har til formål at styrke europæiske virksomheders konkurrenceevne og bæredygtighed samt fremme iværksætterkulturen og forbedre SMV'ers vækst i EU. COSME har et forventet budget på ca. 2 mia. euro i perioden 2014-2020.

COSME bidrager med finansiering til projekter og initiativer inden for følgende indsatsområder:

 • Bedre rammevilkår for virksomheder i EU
 • Iværksætterkultur og -kompetencer
 • Bedre adgang til kapital
 • Bedre adgang til markeder med særligt fokus på EU's indre marked, men også globale markeder

Læs mere om COSME her!

Deadline

Løbende

Tema

Vækst

Innovationstype

Produkt, Proces, Organisation - internt, Samarbejde - ekternt

Stadie

Forskning, Udvikling og Innovation, Markedsintroduktion

Støttetype

Tilskud/støtte/legat

Ansøger

Private virksomheder

Samlede projekt størrelse

Under 1 mio., 1 - 5 mio

Link til fonden

COSME (2014-2020) - EU program for SMV'er
Du har nu X tegn tilbage.
› Tilføj kommentar

Danmarks Grønne Investeringsfond er en selvstændig statslig lånefond, der har til formål at medfinansiere investeringer, som fremmer en grøn omstilling af det danske samfund. Fonden yder lån til private virksomheder, almene boligorganisationer samt offentlige selskaber og institutioner m.v., hvis formue er adskilt fra statens, regionernes og kommunernes formue, og som har mulighed for at optage lån på det private marked.

Fonden vil være med til at bygge bro mellem traditionel bankfinansiering og egenkapital og opererer med et både grønt og kommercielt fokus. De enkelte lån kan have en løbetid på op til 30 år, og fonden finansierer som udgangspunkt op til 60 procent af de samlede omkostninger ved det enkelte projekt.

Fonden er etableret som del af aftalen “Et grønnere Danmark” fra 2014 og har en egenkapital på op til 200 mio. kr. samt en statsgaranteret låneramme på op til 5 mia. kr. til medfinansiering af projekter inden for følgende områder:

 • Energibesparelser
 • Vedvarende energi
 • Ressourceeffektivitet

De enkelte projekter vurderes på baggrund af tre finansieringskriterier:

 • Grøn effekt
 • Sund økonomi
 • Skalérbarhed

For at få et lån fra Danmarks Grønne Investeringsfond skal to grundlæggende kriterier opfyldes:

 • For det første skal projektet bidrage til den grønne omstilling af samfundet. Det skal altså være muligt at måle en grøn effekt fx i form af reduceret CO2-udledning eller et reduceret energiforbrug. Læs mere om, hvordan vi måler den grønne effekt i vores årsrapport.
 • For det andet skal projektet være økonomisk bæredygtigt. Det vil sige, at lånet skal kunne betales tilbage med en forrentning, der matcher risikoen.

Er man leverandører af bæredygtig teknologi, skal man desuden være opmærksomme på, at fonden kun finansierer teknologier, der har bevist et kommercielt potentiale.

Prisen for det enkelte lån vil afspejle projektets risiko. Det vil sige, at renten fastsættes individuelt ved hvert projekt.

Deadline

Løbende

Tema

Arkitektur, Byggeteknik, Energi, Infrastruktur, Miljø, Samfundsforhold, Sundhed, Teknologi, Vækst

Innovationstype

Produkt, Proces

Stadie

Forskning, Udvikling og Innovation, Markedsintroduktion

Støttetype

Lån

Ansøger

Offentlige institutioner, Private virksomheder, Enkeltmandsvirksomhed

Samlede projekt størrelse

Over 5 mio.

Link til fonden

Danmarks Grønne Investeringsfond
Du har nu X tegn tilbage.
› Tilføj kommentar