Radar - list

Søg fonde

Resultater: 127 fondeAlfabetisk / Kronologisk / Prioriteret

Fonden yder støtte til nationale og videnskabelige formål, til fremme af dansk søfart og industri, danskheden i Sønderjylland og sydslesvig nord og syd for grænsen, nordisk samarbejde samt til velgørende eller almennyttige formål. 

Bemærkninger
Der ydes normalt ikke støtte til drift og administration. Støtte til enkeltpersoner ydes ikke. Alle kan ansøge hos fonden. 

Deadline

Løbende

Tema

Arkitektur, Byggeteknik, Energi, Fødevare, Infrastruktur, Kultur, Miljø, Netværk, Samfundsforhold, Sundhed, Teknologi

Innovationstype

Produkt, Proces

Stadie

Forskning, Udvikling og Innovation, Markedsintroduktion

Støttetype

Tilskud/støtte/legat

Ansøger

Offentlige institutioner, Private virksomheder, Enkeltmandsvirksomhed

Samlede projekt størrelse

Under 1 mio., 1 - 5 mio, Over 5 mio.

Administration

A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal

Link til fonden

A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal
Du har nu X tegn tilbage.
› Tilføj kommentar

Fondens formål er, i kontekst med byggeriet, at yde støtte til almennyttige formål, fortrinsvis i form af støtte til forskning og videreuddannelse inden for byggeforskning. Støtten ydes til projekter, der højner boligstandarden og forbedre boligmiljøet. Fonden har gennem årerne støttet forskningsprojekter inden for byplanlægning, arkitektur, eksperimenter med nye boligformer, nye materialer m.m.

Bemærkninger

Ansøgningerne behandles i den rækkefølge de modtages. Behandlingstiden varierer fra 2 til 8 måneder. Beslutning om tildeling af støtte afgøres på bestyrelsesmøder, som finder sted fem gange om året. 

Støtten gives gerne sammen med andre fonde og bidragsydere.

Fonden gav støtte til følgende projekter med relation til byggeriet i 2013.

Deadline

Løbende

Tema

Arkitektur, Byggeteknik, Miljø, Samfundsforhold, Sundhed, Teknologi

Innovationstype

Produkt, Proces, Organisation - internt, Samarbejde - ekternt

Stadie

Forskning, Udvikling og Innovation

Støttetype

Tilskud/støtte/legat

Ansøger

Offentlige institutioner, Private virksomheder, Enkeltmandsvirksomhed

Samlede projekt størrelse

Under 1 mio.

Administration

Ejendomsinvesteringsselskabet DADES

Link til fonden

Aase og Ejnar Danielsens Fond
Du har nu X tegn tilbage.
› Tilføj kommentar

Fondens formål er at virke for almenvelgørende og humane, kunstneriske, videnskabelige eller deslige formål. I relation til byggeriet støtter fonden følgende områder:

 • Støtte til museer og kunstudstillinger, hvor formålet er bevaring af danske historiske og kulturelle værdier eller at fremme formidlingen af viden og kunst.
 • Bogudgivelser, når udgivelsen har væsentlig interesse på grund af litterære eller videnskabelige kvaliteter.
 • Bevaring, udvikling og eventuel genetablering af miljøværdier.
 • Projekter til bevaring af bygningsværker, som ved deres arkitektur, historie, kulturelle betydning eller på anden måde er bevaringsværdige, og hvor offentligheden har adgang.
 • Projekter til bevaring af gamle transportmidler, som på grund af konstruktion, historisk betydning eller lignende er bevaringsværdige.
 • Studierejser for enkeltpersoner til udlandet inden for alle fagområder. Det er en betingelse, at ansøger har erhvervet en kandidatgrad eller tilsvarende. Ansøgere, der har erhvervet en bachelorgrad med et usædvanligt godt resultat, kan dog også tages i betragtning.
 • Projekter til fremme af kvalificeret undervisning og udvikling af rammerne for undervisning i skoler, på universiteter, m.v.
 • Bevillinger til forskning på højt niveau inden for alle fagområder.
 • Bevaring og understøttelse af kulturværdier i tilknytning til kirke og religion, enten det er bygninger, inventar eller kunst- og musikværker, som har almen og betydelig værdi. Et særligt fokusområde er bevaring af kalkmalerier.

De seneste år er der årligt bevilliget mellem 100 og godt 200 millioner kroner i støtte.

Fonden støtter ikke:

 • Personlige legater til forbedring af egen økonomi samt kursus-, rekreations- og kur-ophold.
 • Studierejser for grupper.
 • Studier i Danmark.
 • Børnehaver, legepladser, forsamlingshuse og fritidsinteresser.
 • Bygge- og restaureringsprojekter vedrørende ejendom, hvor offentligheden ikke har adgang.
 • Projekter der har karakter af at være støtte til løbende drift eller administration.
 • Erhvervsmæssig virksomhed.

Deadline

Løbende

Tema

Arkitektur, Byggeteknik, Energi, Fødevare, Infrastruktur, Kultur, Miljø, Netværk, Samfundsforhold, Sundhed, Teknologi, Vækst

Innovationstype

Produkt, Proces, Organisation - internt, Samarbejde - ekternt

Stadie

Forskning, Udvikling og Innovation

Støttetype

Tilskud/støtte/legat

Ansøger

Offentlige institutioner, Private virksomheder, Enkeltmandsvirksomhed

Samlede projekt størrelse

Under 1 mio., 1 - 5 mio

Administration

Augustinus Fonden

Link til fonden

Augustinus Fonden
Du har nu X tegn tilbage.
› Tilføj kommentar

Fonden støtter forsknings- og udviklingsarbejde med særligt fokus på bevægeapparatet (især bevægelseshandicap).

Mindre projekter:
Der kan søges om støtte til projekter, der er med til at give mennesker med bevægelseshandicap den størst mulige selvstændighed og uafhængighed. Det kan eksempelvis være til mindre forskningsprojekter,  til udvikling og etablering af tilgængelighedsløsninger eller til indkøb af hjælpemidler til selvejende institutioner eller foreninger. Der kan ikke søges om støtte til etablering af tilgængelighedsløsninger i eget hjem.

Den gode oplevelse:
Puljen til Den Gode Oplevelse er en fællespulje mellem Vanførefonden, Bevica Fonden og Bevica Legater. Puljen har som formål at glæde den enkelte, som i hverdagen ikke har mange penge at gøre godt med, og som samtidig er udfordret af sit bevægelseshandicap. Du kan søge om støtte til Den Gode Oplevelse, som kan handle om at komme på ferie eller at holde en god jul, en rund fødselsdag eller en anden festlig begivenhed. Det kan også handle om større glæde i hverdagen ved at anskaffe sig et nyt tv, sportsudstyr, et par nye briller eller et andet hjælpemiddel. Kun personer, som er tildelt et hjælpemiddel, kan søge om støtte.

Bevica Fonden er en erhvervsdrivende fond. Fonden blev grundlagt i 1872 af Pastor Hans Knudsen. Fonden modtager løbende pengegaver og arv fra privatpersoner.

 

Deadline

Løbende

Tema

Arkitektur, Byggeteknik, Infrastruktur, Netværk, Sundhed, Teknologi

Innovationstype

Produkt, Proces

Stadie

Forskning, Udvikling og Innovation

Støttetype

Tilskud/støtte/legat

Ansøger

Offentlige institutioner, Private virksomheder

Samlede projekt størrelse

Under 1 mio., 1 - 5 mio

Administration

Bevica Fonden

Link til fonden

Bevica Fonden
Du har nu X tegn tilbage.
› Tilføj kommentar

Byggeriets Uddannelser kan tilbyde en række efteruddannelsesforløb inden for følgende overenskomstområder:

 • Bygge- og Anlægsbranchens Udviklingsfond

Fonden har til formål at yde tilskud til medarbejdernes deltagelse i efter- og videreuddannelse.

 • Håndværkets Udviklingsfond

Fonden har til formål at yde tilskud til medarbejdernes deltagelse i efter- og videreuddannelse.

 • Kompetenceudviklingsfonden Dansk Byggeri, HK og TL 

Medlemmer af Dansk Byggeri, Teknisk Landsforbund og HK Privat kan søge om tilskud til selvalgt uddannelse.

 •  Isoleringsbranchens udviklingsfond

Medlemmer af 3F, der er ansat på overenskomster med Dansk industri, samt tiltrædelsesoverenskomster hertil kan søge støtte til efteruddannelse.

Deadline

Løbende

Tema

Samfundsforhold

Innovationstype

Proces

Stadie

Udvikling og Innovation

Ansøger

Offentlige institutioner, Private virksomheder, Enkeltmandsvirksomhed

Samlede projekt størrelse

Under 1 mio.

Administration

Byggeriets Uddannelser

Link til fonden

Byggeriets uddannelses- og udviklingsfonde
Du har nu X tegn tilbage.
› Tilføj kommentar

Fonden generelt
Centre for the Development of Enterprise arbejder for at fremme AVS-landenes (lande i Afrika (syd for Sahara), Vestindien og Stillehavsområdet) erhvervsudvikling gennem samarbejde med industrivirksomheder i EU. Centret knytter forbindelser mellem virksomheder i EU og AVS-landene med det formål at understøtte kommercielle udviklingsprojekter i AVS-landene.

Tema
Under temaet "Lande- og branchestudier" kan erhvervsfremmeorganisationer og andre ikke-kommercielle organisationer inden for udvikling kan søge om støtte til lande- og branchestudier samt til identifikation af partnere.

Bemærkninger
Der kan søges støtte op til 50 pct. af de samlede omkostninger.

Centret råder over en betydelig mængde information om kontakter og virksomheder i AVS-landene.

Deadline

Løbende

Tema

Arkitektur, Byggeteknik, Energi, Fødevare, Infrastruktur, Kultur, Miljø, Netværk, Sundhed, Teknologi, Vækst

Innovationstype

Produkt, Proces, Samarbejde - ekternt

Stadie

Markedsintroduktion

Støttetype

Tilskud/støtte/legat

Ansøger

Offentlige institutioner, Private virksomheder

Administration

Centret for Virksomhedsudvikling

Link til fonden

Centre for the Development of Enterprise - Lande- og branchestudier
Du har nu X tegn tilbage.
› Tilføj kommentar

Fonden generelt
Centret for Virksomhedsudvikling arbejder for at fremme AVS-landenes (lande i Afrika (syd for Sahara), Vestindien og Stillehavsområdet) erhvervsudvikling gennem samarbejde med industrivirksomheder i EU. Centret knytter forbindelser mellem virksomheder i EU og AVS-landene med det formål at understøtte kommercielle udviklingsprojekter i AVS-landene.

Tema
Under temaet "Virksomhedsstøtte"  ydes økonomisk støtte til indledende undersøgelser, markedsanalyser og ekspertbistand i forbindelse med projektopstart.

Bemærkninger
Det maksimale tilskud er på op til 300.000 EUR eller op til 20 pct. af den samlede projektinvestering.

Centret råder over en betydelig mængde information om kontakter og virksomheder i AVS-landene.

Deadline

Løbende

Tema

Arkitektur, Byggeteknik, Energi, Fødevare, Infrastruktur, Kultur, Miljø, Netværk, Samfundsforhold, Sundhed, Teknologi, Vækst

Innovationstype

Produkt, Proces, Organisation - internt, Samarbejde - ekternt

Stadie

Markedsintroduktion

Støttetype

Tilskud/støtte/legat

Ansøger

Private virksomheder

Samlede projekt størrelse

Under 1 mio., 1 - 5 mio

Administration

Centret for Virksomhedsudvikling

Link til fonden

Centre for the Development of Enterprise - Virksomhedsstøtte
Du har nu X tegn tilbage.
› Tilføj kommentar

Det er primært fondens formål ifølge fondens fundats at medvirke til, at Christian Nielsens virksomheder fortsat kan drives på en sådan måde, at de virker til gavn for dansk industri. Christian Nielsens virksomheder beskæftiger sig med fremstilling, handel og levering af gasser.

Derudover kan fonden yde støtte til dansk teknologisk og industriel udvikling især ved: 

    •  At yde støtte til opfindere eller fabrikanter til udnyttelse af opfindelser eller andre tekniske fremskridt af betydning for dansk industri.

    •  At yde støtte til forskning inden for dansk industri, land- og skovbrug samt fiskeri, når forskningen har industrielt sigte.

Såvel enkeltpersoner, selskaber under stiftelse som allerede etablerede virksomheder kan efter ansøgning komme i betragtning. Støtten kan omfatte såvel finansering af start- og udviklingsomkostninger til projekter, der tilsigter igangsætning af nye produkter, som udvikling og forbedring af bestående produkter.

Fondsbestyrelsen, som behandler ansøgningerne, holder møde efter behov og mindst 4 gange årligt - som oftest i april, juni, september og december. Ansøgninger forventes derfor fremsendt i god tid og gerne inden de pågældende måneders start.

Fondens støtte vil i overvejende grad blive ydet som lån på lempelige vilkår, som tilskud eller som kapitalindskud. Vilkårene vil blive aftalt for hvert enkelt projekt. Fonden yder normalt ikke støtte til generelle sociale formål eller støtte til studie- og kongresrejser.

Der uddeles ca. 1,2 millioner kr. årligt.

Deadline

Løbende

Tema

Arkitektur, Byggeteknik, Energi, Fødevare, Infrastruktur, Miljø, Sundhed, Teknologi, Vækst

Innovationstype

Produkt, Proces

Stadie

Forskning, Udvikling og Innovation, Markedsintroduktion

Støttetype

Tilskud/støtte/legat, Lån

Ansøger

Private virksomheder, Enkeltmandsvirksomhed

Samlede projekt størrelse

Under 1 mio.

Administration

Christian Nielsens Fond

Link til fonden

Christian Nielsens Fond
Du har nu X tegn tilbage.
› Tilføj kommentar