Økonomi og finansiel model

Økonomi og finansiel model


Projektøkonomien er naturligvis forskellig, afhængig af hvilken fond der ansøges om midler. Der er dog en række begreber i forhold til sammensætningen af finansieringen, som går igen, og som derfor er vigtige at kende.

Projektfinansieringen er i reglen sammensat af:

  • Egenfinansiering
  • Fremmedfinansiering

I den overvejende del af projekter er egenfinansieringen fundamentet i projektøkonomien, og det er egenfinansieringen, som anvendes til at geare midler.

Egenfinansieringen/medfinansieringen kan udgøres af kr. eller af såkaldte timer. Egenfinansiering på baggrund af timer opgøres forskelligt fra fond til fond. Nedenfor er der i kursiv angivet eksempler på, hvordan egenfinansieringen kan beregnes.

Beregning af timesats i et EU-projekt:

Samlet månedsløn inkl. pension + overhead /1.625 =

Beregning af timesats, Elforsk

Timeløn/standard timesats =

Beregning af timesats EUDP

Årsløn + overhead/1.655 =

Overhead er udtryk for udgifterne til husleje, kontorartikler, bygningsdrift og andre udgifter, der kommer ud over lønnen. Overhead skal angives med en specifik procentsats og skal oftest dokumenteres, hvis denne udgør en større andel end fx 40 %. Procentsatsen for dokumentationsgrænsen afhænger af virksomhedstypen og fonden.

Ud over projektets primære parter kan andre aktører i nogle sammenhænge også bidrage med egenfinansiering. Dette kan fx være kommunale medarbejdere, medarbejdere i virksomheder og lignende. Dette kræver som hovedregel, at der underskrives en partnererklæring. Yderligere kræver det, at den medarbejder, der bidrager med timer, er i stand til at udlevere en lønseddel som dokumentation.

Håndtering af lønsedler og kravet om en form for offentliggørelse af løn er et af de forhold, der volder mange kvaler. Typisk kan det dog håndteres ved:

  • at have et lukket system, hvor det udelukkende er en person, der ser lønsedlerne.
  • at have opbygget tillid gennem en årrække.

Et yderligere spørgsmål, som oftest trænger sig på i forbindelse med sammensætning af projektfinansieringen, er brugen af eksterne konsulenter. Mulighederne for anvendelse af eksterne konsulenter varierer fra fond til fond. Et eksempel på mulighederne for anvendelse af eksterne konsulenter er, at midler afsat til eksterne konsulenter maksimalt må udgøre 10 % af budgettet. I forbindelse med andre fonde er der ikke nogen maksimal ramme for dette. 

Generelt set er forsknings- og udviklingsprojekter momsfritaget. Dette betyder, at al afregning foregår uden moms. Det er vigtigt, at alle projektdeltagere er indforstået med dette ved projektets opstart, idet afregning besværliggøres betragteligt, hvis materialet skal laves om, når ansøgningen er udarbejdet.

Denne vidensartikel er baseret på notat udarbejdet af Deloitte for Innovationsradar.dk oktober 2011.

 

Hvordan sammensættes projektet med egenfinansiering og fremmed-finansiering?